Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO”: informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Planeta Smaku Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, tel.: 881 000 233; e-mail: marketing@planetasmaku.net

 

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: tomaszgryzowski@outlook.com

 

 1. Dane osobowe podane przez Panią/Pana przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:

 • realizacji umowy lub zamówienia, 

 • przesłania oferty lub informacji handlowej,

 • wystawienia dokumentów handlowych,

 • wsparcia obsługi Klienta (kontakt mailowy, telefoniczny itp.),

 • realizacji transakcji handlowych,

 • wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych związanych z oferowanymi produktami i usługami,

 • przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności akcji informacyjnych, konkursów oraz promocji,

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe min. przetwarzane w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych, archiwizacyjnych lub w celach dochodzenia roszczeń. Dane zgromadzone w związku z realizowaniem przedmiotu umowy  są przechowywane przez okres 5 lat, po zakończeniu realizacji umowy. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

 

 1. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody

 

 1. Posiada Pani/Pan także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nieudostępnienia nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z realizowaniem przedmiotu umowy. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym niewyrażenie zgody nie ma wpływu na sposób realizacji innych celów przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli chcesz wycenić wydarzenie lub masz pytania dotyczące organizacji - wypełnij poniższy formularz
a nasz event manager skontaktuje się z Tobą.